Oliver Barta

Oliver Barta

Bosch Thermotechnik GmbH